Навчання персоналу

Щорічно ЗАХІДПРИЛАД проводить навчання більше 50 своїх співробітників для підвищення рівня знань і кваліфікації по роботі зі складними засобами вимірювання, адже саме це є запорукою професійного розвитку і успіхом підприємства!

 

 

Навчання проходить протягом чотирьох тижнів за рахунок підприємства. Керівники занять - висококваліфіковані майстри своєї справи, які пройшли багаторічну підготовку і у яких є великий багаж теоретичних і практичних знань.

 

Наше навчання передбачає теоретичну і практичну підготовку співробітників, однак основний нахил ми робимо саме на практику (70% часу).

 

Під час навчання ми керуємося основними принципами, зокрема:

- диференціацією за окремими категоріями працівників;

- комплексним і системним підходом;

- безперервністю навчання.

 

У навчанні ми частково керуємося модульною системою, яка передбачає:

- відпрацювання професійних умінь і навичок відповідно до письмових інструктивних матеріалів;

- тестування - перевірку рівня засвоєння професійних знань і умінь наших співробітників.

 

Саме все це забезпечує ефективність навчання і, завдяки цьому, наша система, на наш погляд, є найбільш продуктивною, оскільки дає можливість працівникам в повній мірі використовувати наявні у них знання і вміння в індивідуальному темпі, відповідно до їх власних здібностей, створює умови для самореалізації.

 

Зав­дя­ки та­ко­му нав­чан­ню на­ші пра­ців­ни­ки є од­ни­ми з най­ква­лі­фі­ко­ва­ні­ших знав­ців своєї спра­ви, ад­же на­ша нав­чаль­на прог­ра­ма сприяє:

- під­ви­щен­ню про­дук­тив­нос­ті пра­ці;

- під­ви­щен­ню рів­ня про­фе­сій­ної ква­лі­фі­ка­ції;

- тру­до­вій мо­ти­ва­ції.

 

За короткий термін співробітники ЗАХІДПРИЛАД набувають необхідних знань та навичок для роботи зі складними засобами вимірювання, що пізніше дозволяє їм швидко і ефективно орієнтуватися в будь-яких, в тому числі і нестандартних ситуаціях.

 

Після успішного завершення навчання ми гарантуємо працівникам високооплачувану роботу, або ж підвищення в посаді.