Каталог виробів

Акція на гальмівні стенди СТМ
 
Акція на прилади для техогляду

 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду

 

1. Загальні положення

1.1. Тимчасове положення про уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів (далі – КТЗ) під час державного технічного огляду (далі – Положення) установлює процедуру прийому та розгляду заяв про надання повноважень на зазначений вид діяльності, а також проведення обстежень та прийняття відповідних рішень з видачею витягу з реєстру про уповноваження (далі – уповноваження).

1.2. Процедура уповноваження покладається на Департамент Державтоінспекції МВС (далі – ДДАІ або Департамент) та територіальні комісії, що утворюються при територіальних підрозділах Державтоінспекції (далі – територіальна комісія) за участю відповідальних (уповноважених) представників Головавтотрансінспекції Мінтрансзв’язку та Держспоживстандарту.

До складу територіальних комісій входять один із заступників керівника Державтоінспекції, як її голова, та по одному із заступників керівників територіальних органів Головавтотрансінспекції Мінтрансзв'язку і Держспоживстандарту, а також уповноважені для цього представники зазначених органів (далі – посадові особи).

1.3. У ДДАІ під головуванням заступника начальника Департаменту створюється робоча група з числа відповідальних працівників, на яких покладаються функції щодо уповноваження з видачею витягу з реєстру за умови надходження до ДДАІ позитивного висновку територіальної комісії.

1.4. Для розгляду скарг, інших спірних питань щодо уповноваження утворюється апеляційна комісія з числа представників МВС, Мінтрансзв’язку та Держспоживстандарту за поданням їх керівників. Голова апеляційної комісії обирається на першому засіданні цієї комісії більшістю її членів.

1.5.Посадові особи, які виконують обов’язки з уповноваження, персонально відповідають за своєчасний розгляд поданих документів, достовірність ведення реєстру, якість проведення обстежень суб'єктів господарювання та об'єктивність прийнятих ними рішень.

 

2.Розгляд заяв суб’єктів господарювання для уповноваження на проведення перевірки технічного стану

2.1. Приймання від суб’єкта господарювання заяв про уповноваження на проведення перевірки технічного стану КТЗ під час державного технічного огляду (далі -заява) (додаток 1), роздрукованих з використанням комп’ютерної техніки, здійснюється територіальним підрозділом Державтоінспекції за місцем реєстрації цього суб’єкта господарювання або за місцем знаходження його виробничого приміщення згідно із затвердженим графіком двічі на тиждень протягом усього робочого дня.

2.2. Відповідно до пункту 3 Порядку надання суб’єктам господарювання повноважень на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 року № 607, до заяви додаються:

1) копії установчих документів із записом про здійснення безпосередньо цього виду діяльності:

для юридичних осіб – статут підприємства;

для фізичних осіб-підприємців – свідоцтво про державну реєстрацію;

2) копії свідоцтва про атестацію лабораторії вимірювань відповідно до Правил уповноваження та атестації в державній метрологічній системі з додатком до нього галузі атестації або атестата акредитації щодо відповідності вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025-2001, виданого Національним агентством з акредитації України, з додатком до нього відповідної галузі акредитації;

3) копії дипломів про закінчення навчального закладу, що підтверджують профільну технічну кваліфікацію працівників, не нижче молодшого спеціаліста;

4) копії свідоцтв на право власності або оренди виробничого приміщення, земельної ділянки;

5) довідка про наявність у власності суб'єкта господарювання або інші підстави використання діагностичного обладнання, засвідчена підписом керівника і печаткою підприємства.

2.3. Документи у визначені дні прийому подаються посадовій особі територіальної комісії суб’єктом господарювання особисто або уповноваженою ним у встановленому порядку особою.

Примірник копій установчих документів та свідоцтва атестації має бути в обов’язковому порядку посвідченим нотаріально.

2.4. Якщо в одного суб’єкта господарювання є відокремлені виробничі приміщення, що знаходяться за різною адресою, документи подаються на кожну філію окремо.

Залучення суб’єктом господарювання до перевірки технічного стану КТЗ можливостей інших суб’єктів господарювання не допускається.

2.5. Відсутність або невідповідність встановленим вимогам хоча б одного з документів, передбачених підпунктом 2.2 цього Положення, є підставою для відмови в прийнятті для подальшого розгляду заяви про уповноваження.

У разі прийняття заяви посадова особа територіальної комісії в книзі обліку надходження заяв про уповноваження (додаток 2) робить запис „заяву прийнято” та ставить особистий підпис. У пункті 8 заяви робиться аналогічний запис і її копія повертається суб’єктові господарювання.

У випадку відмови в прийнятті заяви в книзі обліку робиться запис „заяву не прийнято”. Копія заяви із зазначенням у пункті 8 зауважень та документи, що подавалися, повертаються суб’єктові господарювання для доопрацювання.

Після доопрацювання документи подаються до територіальної комісії відповідно до підпункту 2.1 цього Положення.

2.6. Прийняті від суб’єктів господарювання документи підлягають реєстрації в день їх надходження для подальшої доповіді керівникові територіального підрозділу Державтоінспекції і призначення проведення процедури уповноваження.

2.7. Після розгляду керівником територіального підрозділу Державтоінспекції отримані документи виносяться на розгляд засідання територіальної комісії, які проводяться двічі на тиждень.

Після опрацювання отриманих документів територіальною комісією приймається протокольне рішення про дату проведення обстеження суб’єкта господарювання та відповідальних за це посадових осіб.

Завірений печаткою У(В)ДАІ витяг з протоколу засідання територіальної комісії є підставою для проведення обстеження суб’єкта господарювання.

Про дату та час обстеження секретар територіальної комісії в телефонному режимі (телефонограмою) інформує суб’єктагосподарювання.

У роботі територіальної комісії обов’язкова участь не менше одного представника від кожного органу.

До роботи у складі територіальних комісій можуть залучатися експерти зі спеціальних питань уповноваження, які мають відповідний фах.

 

3. Проведення обстеження суб’єкта господарювання

3.1. Під час обстеження члени територіальної комісії перевіряють:

1) достовірність відомостей, наведених у документах, передбачених підпунктом 2.2 цього Положення, у тому числі наявність:

діагностичного обладнання для виконання повного циклу робіт із заявленої галузі уповноваження, пов’язаних з проведенням перевірки технічного стану КТЗ на відповідність вимогам нормативних документів з відповідними метрологічними характеристиками згідно з переліком (додаток 3);

діючих тавр та свідоцтв про повірку засобів вимірювальної техніки, а також свідоцтв проатестацію випробувального обладнання;

методик виконання вимірювань, які забезпечують одержання результатів з гарантованою точністю;

відповідності умов експлуатації засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання вимогам їх експлуатаційних документів;

 нормативно-технічних та методичних документів стосовно проведення перевірок технічного стану, інформаційних стендів із зазначенням розмірів плати за послуги, що надаються;

2) рівень освіти персоналу, знання персоналом особливостей конструкції КТЗ, навики практичного застосовування засобів вимірювальної техніки згідно з ДСТУ 3649-97, ДСТУ 4277:2004, ДСТУ 4276:2004, ГОСТ 27436 та ГОСТ 5727-88 для перевірки технічного стану КТЗ на їх відповідність вимогам Правил дорожнього руху щодо стандартів, які стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації.

Володіння персоналом навиками роботи на комп’ютерній техніці під час документування результатів перевірки технічного стану КТЗ;

3) облаштування:

кімнати для прийому громадян та оформлення результатів перевірки технічного стану;

комп’ютерним обладнанням для ведення електронного журналу обліку виданих протоколів перевірки та каналів зв’язку для передачі відповідної інформації до баз даних Державтоінспекції;

під’їзних шляхів до виробничого приміщення з твердим покриттям мінімальною шириною смуги руху не менш як 3 метри для легкових автомобілів та 6 метрів для вантажних автомобілів і автобусів, майданчика для очікування або стоянки КТЗ, ліній горизонтальної розмітки 1.18 ДСТУ 2587-94 напрямків руху, інформаційних показників схеми руху, засобів регулювання руху КТЗ по території, дорожніх знаків, відповідно до вимог Правил дорожнього руху та огорожі по периметру території, покажчика максимально допустимого вертикального габариту КТЗ над в’їзними ворітьми виробничого приміщення, штучного освітлення.

3.2. Під час обстеження члени територіальних комісій за наявності недоліків, у межах компетенції, можуть складати окремі акти, довідки, протоколи та інші документи для їх фіксації.

3.3. У разі виявлення під час обстеження недоліків, які можуть бути усунуті, суб’єктові господарювання надається таке право, після чого проводиться повторне обстеження, за результатами якого приймається остаточне рішення.

3.4. За результатами обстеження готується висновок (додаток 4), який розглядається і затверджується на черговому засіданні територіальної комісії.

Висновок підписують члени комісії, які особисто брали участь в обстеженні, і затверджує її голова.

3.5. На підставі зібраних матеріалів та позитивного висновку представник Державтоінспекції вносить до реєстру такі відомості:

-порядковий (реєстраційний) номер суб’єкта господарювання в У(В)ДАІ;

-повна назва суб’єкта господарювання;

-код ЄДРПОУ, юридична адреса суб’єкта господарювання, телефон;

-прізвище, ініціали керівника суб’єкта господарювання;

-адреса місця розташування виробничого приміщення, де проводиться перевірка технічного стану або дислокації місць проведення перевірок технічного стану із застосуванням пересувної випробувальної лабораторії;

-серія, номер, дата видачі, назва органу, що його видав, термін дії свідоцтва про атестацію лабораторії вимірювань або атестата акредитації;

-галузь уповноваження (категорії КТЗ);

-тип пересувної випробувальної лабораторії (на базі автомобіля або причепа, контейнерний, блочний), модель;

-дата внесення інформації та прізвище виконавця.

3.6. Якщо висновок негативний, секретар територіальної комісії письмово

інформує суб’єкта господарювання про відмову в уповноваженні. При цьому відомості до реєстру невносяться.

3.7. Під час прийняття рішення в роботі територіальної комісії має право брати участь суб’єкт господарювання або уповноважена ним у встановленому порядку особа.

3.8. Документи за наслідками проведеного обстеження (затверджені в установленому порядку копії засновницьких документів, складені окремі акти, довідки тощо) та затверджений головою територіальної комісії висновок з прийнятим рішенням щодо уповноваження, протягом трьох робочих днів через канцелярію територіального підрозділу Державтоінспекції фельд’єгерським зв’язком надсилаються ДДАІ для внесення відповідної інформації до реєстру і залучення до матеріалів наглядової справи.

3.9. У разі виникнення на час проведення обстеження змін у відомостях, що містяться в поданих до територіальної комісії документах, уточнюючі документи залучаються до матеріалів перевірки та наглядової справи.

3.10. Після надходження до ДДАІ документів відповідальна посадова особа перевіряє відповідність поданих матеріалів законодавству, звіряє їх з реєстром і на підставі позитивного висновку територіальної комісії вносить до реєстру запис „уповноважений на перевірку, № реєстрації ________ ”.

Протягом трьох робочих днів завірений печаткою ДДАІ витяг з реєстру (додаток 5) надсилається на адресу суб’єкта господарювання.

3.11. Наглядова справа суб’єкта господарювання після припинення його діяльності зберігається в ДДАІ протягом наступних трьох років, після чого знищується в установленому порядку. При цьому відомості про суб’єкта господарювання залишаються в реєстрі.

 

4. Розгляд спірних питань

4.1. Прийняте ДДАІ рішення щодо відмови в наданні повноваження суб’єкту господарювання на проведення перевірки технічного стану КТЗ під час техогляду після отримання офіційного повідомлення може бути оскаржене в апеляційній комісії.

4.2. У разі незгоди з прийнятим рішенням апеляційної комісії по суті заяви суб’єкт господарювання має право оскаржити його в установленому законом порядку.

 

 

Додаток 1 до пункту 2.1. Положення про уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічногоогляду

Начальникові У(В)ДАІ ГУМВС, УМВС

________________________________________

(П.І.Б)

 

Заява

про уповноваження на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду

1._________________________________________________________________ (повна назва суб’єкта господарювання)

2._________________________________________________________________ (юридична адреса, код ЄДРПОУ, телефон)

3._________________________________________________________________ (П.І.Б. керівника суб’єкта господарювання)

4._________________________________________________________________ (адреса місця розташування виробничого приміщення (приміщень), де проводиться перевірка технічного стану)

5._________________________________________________________________ (назва пересувної випробувальної лабораторії суб’єкта господарювання)

6._________________________________________________________________ (адреси місць проведення перевірки технічного стану із застосуванням пересувної випробувальної лабораторії)

заявляю, що умови проведення перевірки технічного стану відповідають вимогам Правил дорожнього руху, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, ДСТУ 3649-97, ДСТУ 4277:2004, ДСТУ 4276:2004, ГОСТ 27436 та ГОСТ 5727-88 щодо перевірки КТЗ наступних категорій:

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

L

до 8 місць (без водія)

більше 8 місць до 5 т

більше 8 місць більше 5 т

до 3,5 т

від 3,5 до 12 т

більше 12 т

до 0,75 т

від 0,75 до 3,5 т

від 3,5 до 10 т

більше 10 т

 

легкові

автобуси

вантажні та сідельні тягачі

причепи та напівпричепи

мотоцик ли та мопеди

(непотрібні категорії викреслити)

 

 

Продовження додатка 1 до пункту 2.1. Положення про уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічногоогляду

і прошу здійснити обстеження на відповідність зазначеним умовам та внести відповідні дані до реєстру.

7. До заяви додаються:

1) статут підприємства / свідоцтво про державну реєстрацію

2) копія свідоцтва про атестацію / атестат акредитації

3) копії дипломів про закінчення навчального закладу

4) копія свідоцтва на право власності або оренди виробничого приміщення

5) копія свідоцтва на право власності або оренди земельної ділянки

6) довідка про наявність або інші підстави використання діагностичного обладнання

Додаток: на _______ арк. в ___ прим.

8.Примітки____________________________________________________________

Керівник суб’єкта господарювання__________ _____________________
___ ____________ 200_ р. (підпис) (П.І.Б)

 

 

Додаток 2 до пункту 2.5 Положення про уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічногоогляду

КНИГА

обліку заяв про уповноваження

 

№ з/п

Дата подання заяви

Назва суб’єкта підприємницької діяльності, юридична адреса, телефон

Прийняте рішення про розгляд заяви (документи прийнято/не прийнято)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток З

до пункту 3.1. Положення про уповноваження суб'єктів

господарювання на проведення

перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду

Перелік засобів вимірювальної техніки та обладнання, необхідних для

проведення вимірювань і випробувань під час проведення перевірок технічного

стану КТЗ під час державного технічного огляду

 

п/п

Вид ЗВТтаВО

Показники, що

вимірюються

Діапазон

вимірювань

Допустима

похибка

Примітка

1.

Майданчик з

контрольним екраном

Параметри

розташування

світлотіньової межі

на контрольному

екрані

 

Згідно з п.5.1

ДСТУ3649-97

Нерівність

майданчика

не більше 3

мм на 1 м,

не

перпендику

лярність

площин

екрана та

майданчика

не більше

2%

Повинна бути методика

вимірювання з оцінкою

невизначеності або похибки

2.

Лінійка металева

Координати

розташування

світлотіньової межі

та контрольних точок

екрана (ближнє

світло та

протитуманні фари)

 

Координати центру

найяскравішої

частини світлового

пучка (дальнє світло)

0 -2,5 м

 

 

 

 

 

 

 

0 -2,5 м

± 0,008 м

 

 

 

 

 

 

 

± 0,008 м

 

3.

Рулетка металева

Відстань від центрів

фар до контрольного

екрана

0-5м

(0-10м)

± 0,05 м

(±0,1 м)

 

4.

Фотометр для

вимірювання сили

світла зовнішніх

світлових приладів

Сила світла в

контрольних точках

(ближнє світло та

протитуманні фари)

 

Сила світла в центрі

найяскравішої

частини світлового

пучка (дальнє світло)

0-3000 кд

 

 

 

 

0-120000 кд

±15%

 

 

 

 

± 15%

Діаметр вхідного отвору

фотоприймача не повинен

перевищувати 30 мм

 

 

5.

Реглоскоп для

вимірювання сили

світла зовнішніх

світлових приладів

Сила світла світлових

сигнальних вогнів по

осі відліку

0-1000 кд

 

± 15%

6.

Секундомір

Частота проблисків

покажчиків повороту

 

Затримка появи

першого проблиску

 

Тривалість горіння та

циклу між

проблисками

0-120хв-1

 

 

0-1,5 с

 

 

0-1 с

-

 

 

± 0,1 с

 

 

±0,1 с

7.

Поворотні пристрої з

можливістю

переміщення в

поздовжньому та

поперечному

напрямках(для

встановлення на них

коліс КТЗ під час

вимірювань)

Сумарний кутовий

Зазор

 

Зусилля на

рульовому колесі

Згідно з п.6.6.2

ДСТУ 3649-97

 

8.

Люфтомір-

динамометр

Сумарний кутовий

Зазор

 

Зусилля на

рульовому колесі

0-20°

 

 

0-10Н

±2°

 

 

±5%

9.

Динамометр

Зусилля на

рульовому колесі

0-300Н

±5%

10.

Динамометр

Натяг паса привода

підсилювача

рульового керування

(прогин)

0-100Н

±5%

 

11.

Штангенциркуль

(глибиномір)

Висота рисунка

протектора

0-30 мм

±0,1 мм

12.

Набір шинних

манометрів

Тиск у шинах

0-1,0МПа

± 5%

13.

Ключ

динамометричний

Момент затягнення

кріплення дисків чи

ободів коліс

0-1000Нм

± 5%

14.

Лінійка металева

Розміри бігової

доріжки

0-500 мм

-

15.

Роликовий стенд для

випробувань

гальмових систем

КТЗ категорій М1,

М2, N1, N2,02, 03 з

навантаженням на

вісь до 3,5 т залежно

від заявленої галузі

атестації

Гальмові сили

кожного з коліс

 

Зусилля на органі

керування

 

Час спрацьовування

гальмової системи

0-6 кН

 

 

0-700 Н

 

 

0-2 с

 

0-5 т

±  3.0%

 

 

± 4,0%

 

 

±0,01 с

 

± 5,0%

 

 

16.

Роликовий стенд для

випробувань

гальмових систем

КТЗ категорій М3,

N2, N3, О3, О4 з

навантаженням на

вісь до 16 т

залежно від

заявленої галузі

атестації

Гальмові сили

кожного і коліс

 

Зусилля на органі

керування

 

Час спрацьовування

гальмової системи

0-30 кН

 

 

0-700 Н

 

 

0-2с

 

 

0-36т

± 3,0%

 

 

± 4,0%

 

 

±0,01 с

 

 

± 5,0%

 

17.

Ділянка дороги з

цементно-або

асфальтобетонним

покриттям для

випробувань

гальмових систем КТЗ

методом дорожніх

випробувань*

Гальмовий шлях

 

Усталене

сповільнення

Дорога

шириною не

менше 7,5 м з

поздовжнім та

поперечним

ухилами не

більше 1,5 %

 

Застосовується за

відсутності роликового

стенду для випробувань

гальмових систем

18.

Прилад для

випробувань

гальмових систем КТЗ

методом дорожніх

випробувань*

Гальмовий шлях

 

Усталене

сповільнення

 

Зусилля на органі

керування

 

Час спрацьовування

гальмової системи

 

Початкова швидкість

гальмування

0-50м

 

0 -9 м/с2

 

 

0-1000 Н

 

 

0-2с

 

 

0 -45 км/год

± 5,0%

 

± 4,0%

 

 

± 4,0%

 

 

±0,01 с

 

 

± 1,5 км/год

Застосовується за

відсутності роликового

стенду для випробувань

гальмових систем

19.

Естакада або ділянка

дороги з нормованим

продольним ухилом

для випробувань

стоянкових гальмових

систем КТЗ методом

дорожніх

випробувань*

Ефективність

гальмування

стоянкової гальмової

системи

Ухил:

- для КТЗ з

повною масою

категорій М та

N - 16%

- для КТЗ

категорії М у

спорядженому

стані- 23%

- для КТЗ

категорії N у

спорядженому

стані -31%

 

Застосовується за

відсутності роликового

стенду для випробувань

гальмових систем

20.

Прилад (комплект

манометрів) для

вимірювань тиску в

пневматичному

гальмовому приводі

Тиск повітря

0 -8 МПа

± 5,0%

 

21.

Секундомір

Частота переміщення

щіток склоочисника

0 -35 хв-1

 

 

22.

Лінійка металева

Ширина не витертих

смуг по межах зони

очищення

0 -50 мм

 

 

23.

Газоаналізатор

Вміст оксиду

вуглецю у газах, що

відпрацювали

 

Вміст вуглеводнів у

0-1 об. %

1 -5 об. %

 

 

0 -300 млн-1

± 0,05 об.%

± 0,2 об.%

 

 

± 20 млн-1

Газоаналізатор повинен

мати програмне

забезпечення для

розрахунку коефіцієнта

надміру повітря X, а також

 

 

 

газах, що

відпрацювали

 

Вміст діоксиду вуглецю у газах, що відпрацювали

 

 

Вміст кисню у газах, що відпрацювали

 

 

Тривалість етапів випробувань**

 

 

Частота обертання колінчастого вала двигуна**

 

 

Температура

моторної оливи**

300-1000 млн-1

1000-3000 млн-1

0 -20 об. %

0-30 об. %

 0-30с

0-1000хв-1

1000-5000 хв-1

 

 

+50°С-+150°С

± 50 млн-1

± 150 млн-1

 

клас 1 за ІSО 3930/ OIMLR

 

клас 1 за ІSО 3930/ OIMLR

 

 

 

±0,1 с

 

 

± 20 хв-1

± 100 хв-1

 

 

 

±5 °С

бути укомплектований пристроєм документального фіксування результатів

24.

Димомір

Натуральний

показник поглинання

 

 

 

 

Тривалість етапів випробувань**

 

Частота обертання колінчастого вала двигуна**

 

Температура

моторної оливи**

0-1,75 м-1

1,75-3,2 м-1

3,2-5,0 м-1

5,0-6,5 м-1

6,5 -9,0 м-1

 

0-15 с

 

 

0-1000 хв-1

1000-5000 хв-1

 

 

+50°С-+150°С

± 0,025 м-1

± 0,05 м-1

±0,1 м-1

± 0,2 м-1

±0,5 м-1

 

±0,1 с

 

 

± 20 хв-1

± 100 хв-1

 

 

±5 °С

Димомір повинен мати пристрої для вимірювання тиску та температури у вимірювальній камері, а також бути укомплектований пристроєм документального фіксування результатів

25.

Шумомір

Зовнішній шум нерухомого КТЗ

26-140 Дб(А)

±1 Дб(А)

 

26.

 

27.

Лінійка металева

 

Прилад для вимірювання світлопропускання скла

Довжина тріщин на вітровому склі

Коефіцієнт світлопропускання

0-100 мм 0-100%

 

 

 

±2%

 

28.

Оглядова канава, естакада або

підйомник в

залежності від галузі атестації

 

 

 

Відповідно до вимог нормативної документації у галузі транспорту

 

* У разі відсутності роликового стенду для гальмових систем.

** У разі відсутності в складі газоаналізатора (димоміра) пристроїв для вимірювання температури моторної оливи, частоти обертання колінчастого валу та тривалості етапів випробувань дозволяється використовувати окремі прилади.

 

 

Додаток 4 до пункту 3.4. Положення про уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічногоогляду

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________________________________________________

 

Висновок

за результатами обстеження суб’єкта господарювання для уповноваження на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду

 

________________________________ _____________________________

(місто, район, населений пункт) (дата складання акта)

 

Посадовими особами _______________________________________________

___________________________________________________________________

(посада, П.І.Б., номер службового посвідчення, підстава на проведення обстеження)

з _________________________ до _____________________________________ 

(час, дата) (час, дата)

___________________________________________________________________

(назва суб'єкта господарювання, юридична адреса, адреса, телефон та П.І.Б. керівника)

___________________________________________________________________

(серія, номер, дата видачі, назва органу, що його видав, термін дії свідоцтва про атестацію лабораторії вимірювань або атестата акредитації)

___________________________________________________________________

(галузь уповноваження (категорії КТЗ)

___________________________________________________________________

у присутності представника(ів) суб’єкта господарювання_________________

___________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

проведено обстеження для уповноваження в галузі (категорії КТЗ)

 

 

Продовження додатка 4 до пункту 3.4. Положення про уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду

 

У ході обстеження встановлено:

_______________________________________________________________

(зазначаються виявлені невідповідності вимогам п. 3.2 цього Положення)

 

1) відомості наведені в поданих документах ____________________________

(достовірні / які недостовірні)

2) діагностичне обладнання для заявленої галузі _________________________

(наявне, його відповідність)

3) діючі тавра, свідоцтва про повірку засобів вимірювальної техніки, свідоцтва  про атестацію випробувального обладнання ______________________

(наявні /просрочені/відсутні)

4) методики виконання вимірювань ___________________________________

(наявні / відсутні)

5) відповідність умов експлуатації засобів вимірювальної техніки та

випробувального обладнання ________________________________________

(відповідає / не відповідає)

 6) нормативно-технічні та методичні документи, інформаційні стенди

__________________________________________

(наявні, їх відповідність)

7) рівень освіти персоналу  ___________________________________________

(відповідає / не відповідає)

8) знання персоналом особливостей конструкції КТЗ та навиків практичного

застосовування засобів вимірювальної техніки __________________________

(відповідає / не відповідає)

9) володіння персоналом навиками роботи на комп’ютерній техніці

_________________________________________________________________

(володіє / неволодіє)

під час документування результатів перевірки технічногостану КТЗ;

 

10) кімната для прийому громадян ____________________________________

(облаштована / чим не облаштована)

 

 

Продовження додатка 4 до пункту 3.4. Положення про уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду

11) комп’ютерне обладнання, канал зв’язку, необхідне програмне забезпечення

___________________________________________________________________

(наявні / що відсутнє)

12) територія пункту технічного контролю______________________________

(відповідає/в чому не відповідає)

 

 

Загальний висновок обстеження:

На підставі вивчення поданих документів та умовпроведення перевірки технічного стану територіальна комісія при У(В)ДАІ ГУМВС, УМВСУкраїни вважає, що суб’єкт господарювання може бути (неможе бути) уповноважений на проведення перевірок технічного стану КТЗ під час техогляду.

 

Висновок складено в ______ примірниках

 

Голова комісії _________________________________ 

(підпис, П.І.Б.)

 

Члени комісії _____________________________

з перевірки (підпис, П.І.Б.)

__________________________________ 

(підпис, П.І.Б.)

 

Особи, у присутності яких

проведено перевірку,

з висновком ознайомлені _________________________________ 

(підпис, П.І.Б.)

_____________________________

 

З висновком ознайомлений.

Другий примірник одержав для

вручення керівникові суб'єкта

господарювання ________________________________ 

(підпис, П.І.Б.)

 

____ _____________ ____ р.

 

 

Додаток 5 до пункту 3.10. Положення про уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду

 

ВИТЯГ № _____

з реєстру про уповноваження на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду

1._________________________________________________________________

(повна назва суб’єкта господарювання) 2._________________________________________________________________

(юридична адреса, код ЄДРПОУ, телефон)

3. __________________________________________________________________

(П.І.Б. керівника суб’єкта господарювання)  4._________________________________________________________________

 (адреса місця розташування виробничого приміщення (приміщень), де

проводиться перевірка технічного стану)  5.________________________________________________________________

(назва пересувної випробувальної лабораторії суб’єкта господарювання)  6.________________________________________________________________

(адреси місць проведення перевірки технічного стану із застосуванням пересувної випробувальної лабораторії) уповноважений на перевірку наступних категорій транспортних засобів:

уповноважений на перевірку наступних категорій транспортних засобів:

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

L

до 8 місць (без водія)

більше 8 місць до 5 т

більше 8 місць більше 5 т

до 3,5 т

від 3,5 до 12 т

більше 12 т

до 0,75 т

від 0,75 до 3,5 т

від 3,5 до 10 т

більше 10 т

 

легкові

автобуси

вантажні та сідельні тягачі

причепи та напівпричепи

мотоцик ли та мопеди

(непотрібні категорії викреслити)

Дійсний до: ________________________

____ ___________ 200_ р. М.П.

 

ТОВ «Західприлад» - це величезний вибір вимірювального обладнання по кращому співвідношенню ціна і якість. Щоб Ви могли купити прилади недорого, ми проводимо моніторинг цін конкурентів і завжди готові запропонувати більш низьку ціну. Ми продаємо тільки якісні товари за найкращими цінами. На нашому сайті Ви можете дешево купити як останні новинки, так і перевірені часом прилади від найкращих виробників.

На сайті постійно діє акція «Куплю за найкращою ціною» - якщо на іншому інтернет-ресурсі (дошка оголошень, форум або оголошення іншого інтернет-сервісу) у товару, представленого на нашому сайті, менша ціна, то ми продамо Вам його ще дешевше! Покупцям також надається додаткова знижка за залишений відгук або фотографії застосування наших товарів.

У прайс-листі вказана не вся номенклатура пропонованої продукції. Ціни на товари, що не ввійшли в прайс-лист можете дізнатися, зв'язавшись з менеджерами. Також у наших менеджерів Ви можете отримати детальну інформацію про те, як дешево і вигідно купити вимірювальні прилади оптом і в роздріб. Телефон та електронна пошта для консультацій з питань придбання, доставки або отримання знижки наведені над описом товару. У нас найкваліфікованіші співробітники, якісне обладнання та вигідна ціна.

ТОВ «Західприлад» - офіційний дилер заводів виробників вимірювального обладнання. Наша мета - продаж товарів високої якості з кращими ціновими пропозиціями і сервісом для наших клієнтів. Наша компанія може не лише продати необхідний Вам прилад, але й запропонувати додаткові послуги з його повірки, ремонту та монтажу. Щоб у Вас залишилися приємні враження після покупки на нашому сайті, ми передбачили спеціальні гарантовані подарунки до найпопулярніших товарів.

Ви можете залишити відгуки на придбаний у нас прилад, вимірювач, пристрій, індикатор або виріб. Ваш відгук при Вашій згоді буде опублікований на сайті без надання контактної інформації.

Підприємство приймає активну участь в таких процедурах як електронні торги, тендер, аукціон.

За відсутності на сайті в технічному описі необхідної Вам інформації про прилад Ви завжди можете звернутися до нас за допомогою. Наші кваліфіковані менеджери уточнять для Вас технічні характеристики на прилад з його технічної документації: інструкція з експлуатації, паспорт, формуляр, керівництво з експлуатації, схеми. При необхідності ми зробимо фотографії приладу, стенду або пристрою, який Вас цікавить.

Опис на прилади взято з технічної документації або з технічної літератури. Більшість фото виробів зроблені безпосередньо нашими фахівцями перед відвантаженням товару. В описі пристрою надані основні технічні характеристики приладів: номінал, діапазон вимірювання, клас точності, шкала, напруга живлення, габарити (розмір), вага. Якщо на сайті Ви побачили невідповідність назви приладу (модель) технічним характеристикам, фото або прикріпленим документам - повідомте про це нас - Ви отримаєте корисний подарунок разом з купленим приладом.

При потребі, Ви можете уточнити загальну вагу і габарити або розмір окремої частини вимірювача в нашому сервісному центрі. Наші інженери допоможуть підібрати повний аналог або найбільш підходящу заміну на прилад, який Вас зацікавив. Всі аналоги і заміна будуть протестовані в одній з наших лабораторій на повну відповідність Вашим вимогам.

Наше підприємство здійснює ремонт і сервісне обслуговування вимірювальної техніки більш ніж 75 різних заводів виробників колишнього СРСР і СНД. Також ми здійснюємо такі метрологічні процедури: калібрування, тарування, градуювання, випробування засобів вимірювальної техніки.

У технічній документації на кожен прилад або виріб вказується інформація щодо переліку та кількості вмісту дорогоцінних металів. У документації наводиться точна маса в грамах вмісту дорогоцінних металів: золото Au, паладій Pd, платина Pt, срібло Ag, тантал Ta і інші метали платинової групи (МПГ) на одиницю виробу. Дані дорогоцінні метали знаходяться в природі у дуже обмеженій кількості і тому мають таку високу ціну. У нас на сайті Ви можете ознайомитися з технічними характеристиками приладів і отримати відомості про вміст дорогоцінних металів в приладах і радіодеталях виробництва СРСР. Звертаємо вашу увагу, що часто реальний вміст дорогоцінних металів на 10-25% відрізняється від довідкового в меншу сторону! Ціна дорогоцінних металів буде залежати від їх цінності і маси в грамах.

Вся текстова та графічна інформація на сайті несе інформативний характер. Колір, відтінок, матеріал, геометричні розміри, вага, вміст, комплект поставки та інші параметри товару представленого на сайті можуть змінюватися в залежності від партії виробництва і року виготовлення. Більш детальну інформацію уточнюйте у відділі продажів.

 

Також ми маємо в своєму розпорядженні велику базу технічних і метрологічних документів: технічні умови (ТУ), технічне завдання (ТЗ), ГОСТ, галузевий стандарт (ГСТ), методика повірки, методика атестації, перевірочна схема для більш ніж 3500 типів вимірювальної техніки від виробника даного обладнання.

З сайту Ви можете завантажити весь необхідний софт (програма, драйвер) необхідний для роботи придбаного пристрою.

Також у нас є бібліотека нормативно-правових документів, які пов'язані з нашою сферою діяльності: закон, кодекс, постанова, указ, тимчасове положення.

На вимогу замовника на кожен вимірювальний прилад надається повірка або метрологічна атестація. 

Якщо Ви можете зробити ремонт пристрою самостійно, то наші інженери можуть надати Вам повний комплект необхідної технічної документації: електрична схема, ТО, РЕ, ФО, ПС.